Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z nimi przed wizytą w naszym obiekcie

Regulaminy:

Regulamin ogólny obiektu Fun Zone

Regulamin ogólny obiektu Fun Zone

Informacje ogólne

 1. Właściciel obiektu (Organizator): Fun Zone I.Kaczmarz, G.Kabała S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa, tel. 696 063 850, REGON pod nr 368618232, NIP 5223104561, zwana dalej Organizatorem.
 2. Adres korespondencyjny: Fun Zone I.Kaczmarz, G.Kabała S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa, e-mail: kontakt@fun-zone.pl, fun-zone.pl
 3. Miejsce prowadzenia usług: Fun Zone, ul. Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa.
 4. Użytkownik: osoba korzystająca z obiektu (zwana dalej Użytkownikiem) jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wejście na teren Fun Zone jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania osoby niepełnoletniej z Regulaminem i zasadami użytkowania obiektu.
 5. Korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu jest możliwe po spełnieniu warunków:
 6. posiadanie ważnego biletu wstępu (cennik biletów jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej fun-zone.pl),
 7. akceptacja niniejszego regulaminu, którą należy wykonać w czasie rejestracji na stronie internetowej fun-zone.pl lub pisemnie w miejscu prowadzenia usług,
 8. używanie skarpetek antypoślizgowych zarówno przez Uczestnika, jak i rodzica/opiekuna prawnego
 9. uczestnictwo w rozgrzewce poprowadzonej przez trenera Fun Zone
 10. Podczas pobytu w strefie atrakcji Fun Zone należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi.
 11. Korzystanie z oferty Fun Zone może być objęte dodatkowymi regulaminami, z którymi osoba przebywająca w Fun Zone ma obowiązek się zapoznać. Szczegółowe regulaminy Fun Zone dotyczą:
 12. korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 13. organizacji imprez okolicznościowych,
 14. zajęć sportowych/lekcje WF-u.
 15. Na terenie kawiarni Fun Zone zabrania się jedzenia i picia napojów zakupionych poza terenem Fun Zone, spożywanie napojów alkoholowych, używanie substancji odurzających i palenie tytoniu jest bezwzględnie zabronione na terenie całego obiektu oraz terenie otaczającym.
 16. Przebywanie na terenie obiektu oraz korzystanie z infrastruktury Fun Zone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest bezwzględnie zabronione.
 17. Na terenie Fun Zone jest prowadzony monitoring przy pomocy kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Fun Zone z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych. Nagrania zarejestrowane przez system monitoringu mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu.
 18. Osoby korzystające z infrastruktury Fun Zone wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Fun Zone wyłącznie dla celów marketingowych i promocyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
 19. Z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Fun Zone mogą korzystać:
 20. dzieci poniżej 5 roku życia po uprzednim skonsultowaniu się z obsługą parku. Dziecko wchodzi wraz z rodzicem, opiekunem prawnym na jednym bilecie. Rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz przestrzegania niniejszego regulaminu;
 21. dzieci w wieku od 5 do 12 lat pod opieką rodzica, opiekuna prawnego, który w tym czasie pozostaje na terenie obiektu;
 22. dzieci w wieku 12-18 lat, które muszą okazać podpisaną zgodę rodzica, opiekuna prawnego. Zgoda musi być udzielona na formularzu dostępnym w recepcji Fun Zone bądź też pobranego ze strony internetowej ( “zgoda rodzica/opiekuna prawnego”). Opiekun przed wejściem do Fun Zone jest zobowiązany zapoznać dziecko z wszelkimi regulaminami obowiązującymi na terenie Fun Zone;
 23. dorośli.
 24. W recepcji Fun Zone możliwe jest osobiste podpisanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej uprawniającego do wejścia.
 25. Przy wejściach grupowych, jeden opiekun pełnoletni może być odpowiedzialny za grupę maksymalnie 15-tu osób niepełnoletnich. Opiekun grupy przed wejściem do Fun Zone zobowiązany jest każdorazowo wypełnić oświadczenie opiekuna grupy korzystającej z Fun Zone oraz zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie Fun Zone regulaminami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w recepcji Fun Zone lub na stronie internetowej Fun Zone (“Oświadczenie opiekuna grupy”).
 26. Wprowadzanie zwierząt na teren obiektu Fun Zone oraz przylegającego terenu jest zabronione.

 

Odpowiedzialność

 1. Fun Zone nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie z urządzeń przez dziecko lub młodzież, na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców, opiekuna prawnego, odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica/ opiekuna prawnego.
 2. Fun Zone nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z Fun Zone za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Fun Zone.
 3. Fun Zone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Fun Zone jak również w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Fun Zone. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Fun Zone, w przypadku ich odnalezienia przez pracownika Fun Zone lub oddane przez osobę trzecią do recepcji, można odebrać w recepcji obiektu.
 4. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 30 PLN.
 5. Z obiektu nie powinny korzystać osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz osoby dla których korzystanie z Fun Zone może w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu i życiu.
 6. Korzystanie z infrastruktury Fun Zone wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Osoby korzystają z infrastruktury Fun Zone na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Fun Zone.
 7. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Fun Zone niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy osoby korzystającej z infrastruktury Fun Zone.
 8. Użytkownicy obiektu i Uczestnicy parku Fun Zone ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na obiekcie do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Fun Zone korzyści.
 9. W przypadku wystąpienia urazu lub wypadku w czasie przebywania w obiekcie Fun Zone należy zgłosić ten fakt do pracownika Fun Zone, który sporządzi protokół wypadku. Protokół musi być podpisany przez pracownika Fun Zone oraz osobę poszkodowaną lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Tylko zgłoszenie potwierdzone protokołem będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Organizatora.
 10. Niedozwolone jest przebywanie w obiekcie oraz korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Fun Zone pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że osoba korzystająca z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Fun Zone jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających zostanie wyproszona z terenu Fun Zone.
 11. Pracownicy Fun Zone mogą wyprosić z terenu Fun Zone osobę, której zachowanie zagraża bezpieczeństwu ich lub innych osób znajdujących się w obiekcie.

Sprzedaż biletów

 1. Organizator prowadzi sprzedaż biletów wstępu do Fun Zone w kasie obiektu.
 2. Osoba zamawiająca bilet wykupuje prawo do skorzystania z oferty Fun Zone w terminie określonym w bilecie.
 3. Składając rezerwację za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
 4. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzyma e-mailem potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Fun Zone.
 5. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla Organizatora i Użytkownika w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 7. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na korzystanie z Fun Zone znajdującą się w sprzedaży.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane rezerwacje internetowe, które wynikają z problemów z siecią internetową lub innymi okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu.
 9. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 10. Zamawiający ma możliwość zmiany lub odwołania terminu korzystania z atrakcji nie później niż 24 godziny przed jego terminem. Zasada ta dotyczy biletów zakupionych drogą internetową lub na miejscu w Fun Zone.
 11. W przypadkach innych niż wymienione w punkcie 8, reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny Fun Zone.
 12. Fun Zone S.C. wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną, jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem korespondencyjnym spółki. Faktura zostanie przesłana najpóźniej w ciągu 21 dni od daty świadczenia usługi.

 

Regulamin korzystania z urządzeń w obiekcie Fun Zone
 1. Zasady ogólne

Pamiętaj!: korzystanie z urządzeń niesie za sobą element ryzyka urazu lub wypadku. Nie próbuj wykonywać czynności, aktywności, skoków, które przekraczają Twoje możliwości fizyczne lub są niebezpieczne dla Ciebie i innych uczestników.

Dla Własnego bezpieczeństwa oraz innych Uczestników stosuj się do poleceń obsługi Fun Zone!

 1. Fun Zone nie prowadzi bezpośredniego nadzoru nad bawiącymi się Uczestnikami, nie świadczy opieki, ani opieki wychowawczej nad dziećmi. Zarządzający, pracownicy, trenerzy Fun Zone nie oceniają możliwości, umiejętności i zdolności Użytkowników zabawy do korzystania z urządzeń znajdujących się na jej terenie, a także nie oceniają możliwości fizycznych i stanu zdrowia uczestników zabawy.
 2. Dzieci do lat 5 korzystający z urządzeń muszą znajdować się pod bezpośrednią opieką towarzyszącego rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci w wieku 5-12 lat korzystają z oferty, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przebywać na terenie obiektu. Młodzież w wieku 12-18 lat musi przedstawić zgodę na korzystanie z obiektu wg wymogów Regulaminu.
 3. Zabrania się korzystania z wyposażenia i urządzeń Fun Zone w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Fun Zone oraz pracownicy Fun Zone nie odpowiadają za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń lub niestosowaniem się do Regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 4. Korzystanie z infrastruktury Fun Zone jest możliwe tylko w skarpetkach antypoślizgowych oraz w swobodnym stroju do ćwiczeń sportowych: spodenki sportowe krótkie lub długie, koszulka sportowa. Niedopuszczalne jest używanie odzieży posiadającej ostre elementy (napy, suwaki, itp., np. dżinsy).
 5. Wejście do strefy atrakcji odbywa się o pełnych godzinach, do obiektu należy przybyć 20 minut przed rozpoczęciem zajęć. Zakończenie zajęć następuje o pełnej godzinie, sygnał gwizdkiem wydany przez trenera oznacza konieczność opuszczenia strefy.
 6. Dłuższe włosy należy związać.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.
 8. Nie wolno wspinać się po siatkach ochronnych, osłonach i ścianach.
 9. Nie wolno się ze sobą siłować, popychać ani walczyć podczas korzystania z urządzeń, zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych Uczestników zabawy.
 10. Zabrania się wnoszenia do strefy atrakcji Fun Zone własnych zabawek oraz wynoszenia z obiektu
  zabawek lub elementów konstrukcji.
 11. Podczas korzystania z urządzeń nie wolno pić, jeść, lizać lizaków, żuć gumy, jeść cukierków.
 12. Podczas korzystania z urządzeń zabrania się noszenia łańcuszków, większych kolczyków poza wkrętami, bransoletek, spinek, pasków, okularów itp. mogących stanowić ryzyko urazu podczas zabawy.
 13. Należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, drobnych przedmiotów, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu Użytkownika lub innych uczestników.
 14. W czasie użytkowania infrastruktury nie wolno posiadać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, ani innych urządzeń elektronicznych.
 15. Personel Fun Zone może odmówić wstępu Użytkownika lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża sobie lub innym Użytkownikom, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
 16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Fun Zone, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie – protokół zdarzenia.
 17. Wszelkie zdarzenia niezgłoszone w sposób określony powyżej uznane zostaną za niepowstałe w Fun Zone.
 18. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
  Użytkownicy parku są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
 19. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych Użytkowników obiektu należy zgłaszać pracownikom wszystkie przypadki naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.
Regulamin Strefy Trampolin

Obowiązują zasady ogólne korzystania z urządzeń Fun Zone.

 1. Każda osoba korzystająca z trampolin oraz rodzic/opiekun prawny sprawujący opiekę zobowiązana jest do założenia specjalnych skarpetek antypoślizgowych, które można kupić w Fun Zone. Użytkownik musi być ubrany w strój sportowy bez żadnych ostrych elementów (suwaki, napy itp.).
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające przeprowadzone wg instrukcji wydanych przez trenera Fun Zone.
 3. Podczas korzystania z trampolin Użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do zaleceń obsługi.
 4. Podczas korzystania z trampolin Fun Zone Użytkownicy powinni przestrzegać następujących reguł:
 5. osoba powinna wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy, unikając skakania w pobliżu sprężyn i osłon;
 6. osoba powinna znajdować się w rozkroku, a jej nogi powinny być ugięte; niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek obrotów, przewrotów na matach oraz nad matami zabezpieczającymi ramy trampolin;
 7. w wypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest skulenie całego ciała z rękoma i głową przy klatce piersiowej;
 8. do skakania służą jedynie elementy do tego przeznaczone, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych;
 9. zabrania się biegania w strefie trampolin, nie wolno przeskakiwać z trampoliny na trampolinę;
 10. zabrania się wchodzenia lub wskakiwania na trampoliny zajęte już przez innego Użytkownika, na jednej trampolinie może przebywać tylko jedna osoba;
 11. zabrania się wchodzenia na siatki oraz ścianki ogradzające;
 12. użytkownicy trampolin powinni zwracać uwagę na zachowanie innych Użytkowników, w szczególności unikać kontaktu fizycznego z innymi Użytkownikami;
 13. nie wolno leżeć ani siedzieć na trampolinach i matach zabezpieczających, odpoczynek jest możliwy po opuszczeniu trampoliny;
 14. przed wejściem na trampoliny Użytkownicy powinni pozostawić w szatni wszelkie niebezpieczne przedmioty mogące spowodować zniszczenia lub urazy, w szczególności: zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki oraz wszelką biżuterię, wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, tj. klucze, telefony, kamery, portfele, niedopuszczalne jest używanie ubrań zawierających metalowe elementy mogące stanowić potencjalne zagrożenie, jakiekolwiek szklane lub ostre przedmioty.
 15. Nie wolno pić, jeść, żuć gum, jeść lizaków, ani cukierków podczas przebywania w strefie trampolin
 16. Nie wolno pozostawiać ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach.
 17. Nie wolno skakać na trampolinie, jeśli w pobliżu nie ma pracownika obsługi Fun Zone.
Regulamin Basenu z gąbkami

Obowiązują zasady ogólne korzystania z urządzeń Fun Zone.

 1. Zabrania się wskakiwania do basenu z gąbkami głową do dołu lub na wyprostowane nogi, ponieważ może to spowodować bardzo poważne urazy. Skoki do basenu tyłem są zabronione.
 2. Przed rozpoczęciem skoków do basenu Użytkownicy powinni pozostawić w szatni wszelkie niebezpieczne przedmioty mogące spowodować zniszczenia lub urazy, w szczególności: zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki oraz wszelką biżuterię, wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, tj. klucze, telefony, kamery, portfele, niedopuszczalne jest używanie ubrań zawierających metalowe elementy mogące stanowić potencjalne zagrożenie, jakiekolwiek szklane lub ostre przedmioty.
 3. Skok do basenu jest możliwy dopiero po opuszczeniu go przez innego Użytkownika.
 4. Zakazuje się popychania innych Użytkowników do basenu.
 5. Zakazuje się wynoszenia i wyrzucania gąbek z basenu oraz zakopywania siebie i innych w basenie. Niedozwolone jest dokopywanie się do dna basenu, w sytuacji zagubienia przedmiotu należy zgłosić to natychmiast trenerowi Fun Zone.
 6. Po skoku należy opuść basen jak najszybciej, aby inny Użytkownik mógł wykonać skok.
Regulamin Strefy warrior

Obowiązują zasady ogólne korzystania z urządzeń Fun Zone.

 1. Na pojedynczej kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach ok. 50 cm od końca kładki.
 2. Zabawa polega na przepychaniu się 2 uczestników zabawy wyznaczonymi do tego miękkimi wałkami z uchwytami.
 3. Należy próbować zepchnąć przeciwnika do basenu z gąbkami.
 4. Korzystając z urządzenia nie wolno spychać przeciwnika na podest.
 5. Nie należy używać nadmiernej siły.
 6. Nie wolno bezpośrednio dotykać lub uderzać przeciwnika wałkiem.
 7. Należy pamiętać, że urządzenie służy do zabawy i nie wolno drugiemu uczestnikowi zabawy wyrządzić krzywdy.
 8. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić.
 9. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami, ani przebywać w basenie w czasie zabawy dwóch innych Użytkowników przebywających na kładce.
 10. Nie wolno popychać innych do basenu z kładkami.
 11. Bezwzględnie nie wolno skakać do basenu z kładkami!
Regulamin Tyrolki

Obowiązują zasady ogólne korzystania z urządzeń Fun Zone.

 1. Aby skorzystać z urządzenia, należy ustawić się na podeście początkowym zjazdu, chwycić linę z talerzykiem, mocno trzymając linę usadowić się na talerzyku i swobodnie zjechać po linie na koniec zestawu.
 2. Po wyhamowaniu urządzenia należy swobodnie opaść do basenu z gąbkami.
 3. Basen z gąbkami należy opuścić niezwłocznie po wykonaniu zjazdu linowego.
 4. Nie wolno popychać osoby rozpoczynającej zjazd ani znajdującej się na urządzeniu.
 5. Nie wolno leżeć w basenie z gąbkami po wykonaniu zjazdu ani w czasie zjazdu innego Użytkownika.
 6. Nie wolno skakać do basenu z gąbkami pod zjazdem linowym.
 7. Jeżeli dziecko nie może swobodnie skorzystać z urządzenia ze zjazdem linowym, oznacza to, że nie powinno z niego korzystać. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
Regulamin Strefy Ninja

Obowiązują zasady ogólne korzystania z urządzeń Fun Zone.

 1. Korzystanie z urządzenia zawiera element ryzyka. Podczas korzystania z urządzenia konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, kładek ruchomych oraz elementów linowych i wyposażenia zawieszonych na wysokości. Podczas upadku, zeskoku spada się do basenu z gąbkami.
 2. Tor NINJA składa się z dwóch torów sprawnościowych, trzech przeszkód wiszących i drabinek do wspinania.
 3. Z każdego toru może jednocześnie korzystać jeden Użytkownik.
 4. Przed startem należy upewnić się, że tor jest wolny.
 5. Jeżeli dziecko nie może swobodnie skorzystać z urządzeń strefy NINJA, oznacza to, że nie powinno korzystać z tego sprzętu. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzeń.
 6. Nie wolno biegać, skakać ani popychać innych uczestników podczas zabawy w strefie NINJA.
 7. Nie wolno wspinać się po siatkach zabezpieczających, ani przeskakiwać do sąsiednich stref.
 8. Nie wolno wchodzić na górne elementy konstrukcyjne.
 9. Nie wolno wisieć głową w dół na wyposażeniu toru.
Regulamin Imprez Okolicznościowych w Fun Zone (np. urodziny)

   

   1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Fun Zone. Każdego uczestnika (Użytkownika) imprezy obowiązują zasady zawarte w każdym z Regulaminów Fun Zone.
   2. Organizatorem imprez, które odbywają się w obiekcie Fun Zone, jest Fun Zone I.Kaczmarz, G.Kabała S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa, tel. 608 240 006, REGON 368618232, NIP 5223104561, zwana dalej Organizatorem.
   3. Wstępnej rezerwacji terminu na wynajęcie sali w Fun Zone można dokonać osobiście na recepcji, telefonicznie: +48 608 240 006 lum mailowo: kontakt@fun-zone.pl
   4. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona po wpłacie zaliczki w ciągu 48 godzin od daty otrzymania e-maila potwierdzającego wstępną rezerwację. Niedokonanie wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 2 dni.
   5. Minimalna kwota zaliczki wynosi 50% wartości zamówionej usługi.
   6. Zaliczka jest bezzwrotna i zostaje wliczona w ostateczny koszt usługi.
   7. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
   8. Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, przed jej rozpoczęciem, chyba, że zostanie uzgodnione inaczej. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić ilość Uczestników nie później niż 3 dni przed datą organizacji przyjęcia. Koszt usługi skalkulowany jest na podstawie zadeklarowanej ilości uczestników do 3 dni przed imprezą, za wyjątkiem sytuacji, w której liczba Uczestników zostanie powiększona.
   9. Korzystać z infrastruktury Fun Zone mogą wyłącznie Uczestnicy imprezy. Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni muszą posiadać skarpetki antypoślizgowe. Należy je włożyć przed wejściem na strefę trampolinową.
   10. Podczas imprezy stół urodzinowy pozostaje wyłącznie do dyspozycji zaproszonych gości przez 2 godziny. Czas imprezy podzielony jest na części: (przed rozpoczęciem imprezy) powitanie gości, zebranie zgód rodzica/opiekuna prawnego i rozdanie skarpetek antypoślizgowych przez animatora, 30 min instruktaż, zapoznanie ze strefami zabaw, rozgrzewka, 1 godzina 15 minut zabaw we wszystkich strefach, 15 minut spotkanie przy stole urodzinowym, poczęstunek.
   11. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy liczony jest od ustalonej godziny.
   12. Przedłużenie przyjęcia jest możliwe jedynie w przypadku braku kolejnej rezerwacji. Koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie obowiązującego cennika.
   13. Organizator zapewnia animatora do prowadzenia aktywności w obiekcie Fun Zone, który nie sprawuje opieki wychowawczej nad Uczestnikami imprezy. W przypadku grupy uczestników powyżej 12 osób obowiązuje opłata za dodatkowego animatora w wysokości 70 PLN.
   14. Na przyjęcie urodzinowe można wnościć własne jedzenie za wcześniejszym uzgodnieniem szczegółów z obsługą obiektu. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO” itp.
   15. Poczęstunek w ramach pakietu urodzinowego, zapewniany przez Fun Zone jest przeznaczony dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata) serwowany jest zgodnie z dostępną ofertą w kawiarni obiektu.
   16. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów bezpieczeństwa oraz higienicznych musi być spożywany wyłącznie przy stole urodzinowym.
   17. Fun Zone zezwala na dostarczenie własnego tortu/ciasta przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
   18. Organizator nie zapewnia usług kelnerskich.
   19. Za ewentualne szkody na osobach lub w mieniu spowodowane przez uczestników imprezy odpowiadają rodzice/opiekunowie lub Zamawiający.
   20. Uczestnikiem przyjęcia urodzinowego może być dziecko powyżej 4 roku życia, którego rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na korzystanie z urządzeń Fun Zone. Dzieci poniżej 4 roku życia muszą pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i zgodnie z Regulaminem Fun Zone.
   21. Zamawiający przyjęcie urodzinowe (rodzic lub opiekun prawny jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Fun Zone.

    

   

  Regulamin Zajęć sportowych w Fun Zone
  1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych, akrobatycznych oraz kształtowanie cech motorycznych po przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
  2. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z urządzeń w obiekcie Fun Zone. Rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania dzieci z zasadami wymienionych regulaminów.
  3. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.
  4. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
  5. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
  6. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
  7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
  8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
  9. Zaleca się, aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.
  10. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz skarpetek antypoślizgowych. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
  11. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
  12. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
  14. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
  15. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową, ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.
  16. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.
  Postanowienia końcowe i polityka prywatności

  Postanowienia końcowe oraz polityka prywatności.

  1. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do Fun Zone.
  2. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.
  3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, zgodnie z odpowiednimi przepisami K.C. – jest Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
  5. Fun Zone zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

  Ochrona danych osobowych.

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

  Administratorem danych jest Fun Zone I.Kaczmarz, G.Kabała S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303 169A, 01-470 Warszawa, tel. 696 063 850, REGON 368618232, NIP 5223104561. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 696063850.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale są niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich  przetwarzanie. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Fun Zone S.C.

  Warszawa, 30/11/2018

  Masz pytania?

  Zapraszamy do kontaktu

  Zadzwoń

  +48 608 240 006

  Napisz

  kontakt@fun-zone.pl